Category: Kazakhstan

Nigora Shaumarova – Boxer Profile, Wiki

Nigora Shaumarova

Gulzhan Akimova (Jian Gu) – Boxer Profile, Wiki

Firuza Sharipova – Boxer Profile, Wiki

Firuza Sharipova